Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

nadinspektor zakładów górniczych do spraw urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz górniczych wyciągów szybowych SUG


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole, analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora.
 • Przeprowadza czynności sprawdzające przed wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia na oddanie do ruchu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia: górniczych wyciągów szybowych, centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi i stacji wentylatorów głównych; napędów elektrycznych i urządzeń sygnalizacji szybowej zastosowanych w górniczych wyciągach szybowych.
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.
 • Analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów opinii dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Wykonuje czynności wstępne związane ze sprawowanie kontroli wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych.


Warunki pracy

Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie), narażenie na zagrożenia
naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji
elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą, częsty i
bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
Sposób wykonywania zadań: pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych
nachyleniach i nierównych powierzchniach, przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych
wysokościach wymagających pozycji schylonych, przemieszczanie się po pomostach i estakadach
znajdujących się na wysokościach przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym
oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia, częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być
nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym, elektrotechniki lub automatyki.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
jako osoba dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego
w specjalności:
elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych
lub
górnicze wyciągi szybowe
lub
podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego
lub
w organach nadzoru górniczego
w specjalności elektrycznej
lub górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych
lub
w jednostce naukowo-badawczej
w zakresie:
sieci elektroenergetycznych lub napędów elektrycznych i urządzeń sygnalizacji szybowej
w górniczych wyciągach szybowych.


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych lub górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych oraz stwierdzone kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV i pow. 1 kV na stanowisku dozoru i eksploatacji w tym w zakresie kontrolno – pomiarowym.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa.
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje kierownika działu energomechanicznego lub kierownika działu energomechanicznego ds. obiektów podstawowych w podziemnych zakładach górniczych.
 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
 • Specjalistyczne w zakresie górnicze wyciągi szybowe.
 • Studia podyplomowe z zakresu sieci elektroenergetycznych
 • Studia podyplomowe w zakresie transportu pionowego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie specjalistycznego przeszkolenia w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie specjalistycznego przeszkolenia w zakresie górniczych wyciągów szybowych.
 • Kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Specjalistyczny Urząd Górniczy
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry