Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista do spraw dróg publicznych i linii kolejowych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

90-926 Łódź Piotrkowska 104

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie ustalania odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycjami publicznymi w zakresie m.in. dróg krajowych i wojewódzkich, linii kolejowych, lotnisk użytku publicznego, budowli przeciwpowodziowych, strategicznych inwestycji w sektorze gazowym i naftowym, inwestycji przesyłowych realizowanych w zakresie przejęcia własności nieruchomości oraz z tytułu wystąpienia szkód lub zmniejszenia wartości nieruchomości w związku z budową lub przebudową infrastruktury technicznej
  • gromadzenie materiału dowodowego w sprawie, opracowanie i przygotowanie projektów pism, zawiadomień, wezwań, postanowień, obwieszczeń, badanie i ocena stanu prawnego i faktycznego nieruchomości w celu przygotowania i przekazania sprawy do zlecenia wyceny
  • analiza i ocena zgromadzonej w sprawie dokumentacji, w tym sporządzonej wyceny, w celu przygotowania projektu decyzji kończącej sprawę w I instancji
  • bieżąca obsługa klientów – udzielanie wyjaśnień i informacji w zakresie stanu prawnego i formalnego sprawy, przyjmowanie wniosków, zapewnianie stronom czynnego udziału na każdym etapie postępowania
  • prowadzenie i udział w rozprawach administracyjnych, przeprowadzanie oględzin nieruchomości
  • badanie zaskarżonych decyzji i postanowień w celu zastosowania trybu samokontroli albo przygotowania projektu odpowiedzi na złożone od decyzji i postanowień odwołania i zażalenia w celu przekazania sprawy wraz z odwołaniem/zażaleniem do organu II instancji
  • przygotowanie projektów odpowiedzi na zażalenia i skargi


Warunki pracy

Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, stres spowodowany presją czasu oraz prowadzeniem spraw, które są nagłaśniane medialnie


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: strony prowadzonych postępowań administracyjnych (właściciele, ich pełnomocnicy oraz inwestorzy), biegli rzeczoznawcy majątkowi.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.
 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3600 – 4200 zł + dodatek stażowy


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2022, poz.1691)


Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich ,,Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, specustaw: kolejowej, gazowej, ustawy o gospodarce nieruchomościami, odporność na stres, komunikatywność, umiejętności analityczne, dobra organizacja pracy, samodzielność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe    Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

    • CV i list motywacyjny
    • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
    • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

    Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  • Dokumenty należy złożyć do: 2023-05-31
    Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
    Miejsce składania dokumentów:
    Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
    90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
    z dopiskiem Oferta pracy nr 121389

    Prezentacja firmy

    Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

    Dodatkowe informacje

    Ostatnia aktualizacja:
    25/05/2023
    Wymiar etatu:
    Pełny etat
    Rodzaj umowy:
    Na czas nieokreślony
    Liczba wakatów:
    1
    Min. doświadczenie:
    1 rok
    Min. wykształcenie:
    Wyższe licencjackie
    Branża / kategoria:
    Praca Administracja Publiczna

    Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

    Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

    Utwórz powiadomienie e-mail
    Zapisz mnie

    Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

    Podziel się ze znajomymi