Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy kontroler skarbowy do spraw przeprowadzania kontroli celno- skarbowej i postępowań podatkowych w Drugim Referacie Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Drugim Dziale Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
ul. Jana Klemensa Branickiego 9
15-085 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie analizy dokumentów źródłowych w powiązaniu z ewidencją księgową w trakcie kontroli, przeprowadzanie analizy dowodów i informacji uzyskanych od innych organów i instytucji
 • Udział w przygotowaniu projektów protokołów dokumentujących przeprowadzenie czynności, projektów pism, postanowień, wyników kontroli i decyzji.
 • Udział w opracowaniu projektów wniosków do finansowych organów postępowania przygotowawczego oraz zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z ustaleniami dokonanymi w toku prowadzonych kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno- biurowa,
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
• użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
• zadania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,
• stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,
• szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze budynku jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym niewyposażonym w windy osobowe,
• węzeł sanitarny na parterze budynku jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,
• budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
• przed budynkiem urzędu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo,
• oświetlenie sztuczne i naturalne,
• stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- test wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Pracownikom oferujemy:
• Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla oferowanego stanowiska w kwocie 3 657,53 zł miesięcznie,
• dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
po udokumentowaniu co najmniej 5-letniego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• nagrody jubileuszowe,
• pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki),
• ruchomy czas pracy,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
• możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.

Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego - testu wiedzy merytorycznej.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie BIP pod adresem:
http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 6655683, 85 6655678

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-14
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 9, 15-085 Białystok.
  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko młodszego kontrolera skarbowego w Drugim Referacie Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Drugim Dziale Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku nr ogłoszenia 66520 " .

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry