Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy informatyk do spraw logistyki informatycznej w Dziale Planowania i Logistyki Informatycznej oraz Bezpieczeństwa Informatycznego (IIP) w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80A
61 - 501 Poznań.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie rozwoju podległej infrastruktury informatycznej.
 • Planowanie wydatków na utrzymanie i rozwój informatyki lokalnej w Izbie Administracji Skarbowej i podległych Urzędach.
 • Udział w procesie realizacji zakupów sprzętu komputerowego, usług i oprogramowania.
 • Sporządzanie i przekazywanie do Departamentu Informatyki MF kwartalnych raportów z wykonania wydatków IT.
 • Sporządzanie arkuszy opisu faktur wpływających do Wydziału Informatyki.
 • Obsługa systemu inwentaryzacji systemów teleinformatycznych.
 • Bieżąca analiza wydatków informatycznych.
 • Sporządzanie wniosków systemowych do planu rzeczowego wydatków z zakresu IT oraz przygotowanie danych dotyczących planowania i wykonania wydatków we współpracy z Wydziałami ds. finansowych i ds. logistyki.


Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),
- oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym.

• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe, obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Pracownikom oferujemy:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4236,64 zł brutto (wg mnożnika 2,085 kwoty bazowej
dla członków korpusu służby cywilnej),
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynaste wynagrodzenie”),
- ruchomy czas pracy,
- fundusz socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, niskoprocentowe pożyczki na cele mieszkaniowe, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych),
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- dofinansowanie do zakupów okularów korekcyjnych,
- możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego.

Postępowanie może składać się z następujących etapów:
- weryfikacja formalna, w tym analiza ofert,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej i/lub sprawdzian praktyczny badający umiejętności kandydatów
- rozmowa kwalifikacyjna.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
CV i list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata.
W przypadku dokumentów w języku obcym konieczność przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski.
Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. CV powinno zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy
w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru
z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie.
Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8586869 lub 618586167.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • współpraca (nie rywalizacja) z innymi pracownikami,
 • dzielenie się wiedzą oraz informacjami,
 • zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,
 • pracownik poszukiwany na dane stanowisko pracy powinien dostrzegać różnice zdań, omawiać problemy i starać się łagodzić konflikty.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów informatycznych i specjalistycznych programów komputerowych eksploatowanych w jednostkach administracji skarbowej,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących zamówień publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61 - 501 Poznań z dopiskiem „oferta pracy – stanowisko młodszy informatyk ds. logistyki informatycznej – IIP”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry