Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/08/2019.

Opis stanowiska pracy

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Eleonory Reicher w Warszawie

Lekarz (Klinika Geriatrii)

Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Geriatria

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Spartańska 1

Ogólny zakres obowiązków:
• opieka lekarska nad pacjentami Kliniki i Polikliniki
• udział w badaniach naukowych i klinicznych
• dyżury medyczne w Klinice
• konsultacje internistyczne

Oczekujemy:
• aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
• umiejętność sprawowania opieki nad pacjentami internistycznymi z wielochorobowością
• wysoka kultura osobista
• umiejętność pracy w zespole
• pracowitość i odpowiedzialność

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub inną formę umowy do uzgodnienia
• stabilną pracę w prestiżowej instytucji
• możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w badaniach naukowych i klinicznych
• pakiet socjalny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji

Dodatkowe informacje:
• zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami,
• po zakończeniu procedury nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
• Zachęcamy do aplikowania również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
• Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnię nie jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.Eleonory Reicher, adres: ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
3. w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelarii Instytutu;
4. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników
są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających
z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
7. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze
na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
w naborze na wolne stanowisko pracy;
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Prezentacja firmy

Największy portal lekarski w Polsce.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
20/01/2019
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe doktoranckie
Branża / kategoria:
Praca Medycyna / Służba zdrowia
do góry