Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

legalizator do spraw kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Okręgowy Urząd Miar w Katowicach-Wydział Zamiejscowy w Bielsku Białej, ul. Słowackiego 30

Okręgowy Urząd Miar
ul.Rynek 9
40-957 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności kontrolno-pomiarowych przy legalizacji, wzorcowaniu i sprawdzaniu przerządów pomiarowych,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej, metrologicznej i kontrolno-nadzorczej,
 • prowadzenie spraw administracyjno-biurowych
 • wykonywanie kontroli podmiotów stosujących przyrządy pomiarowe


Warunki pracy

-praca o charakterze technicznym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych,
-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, wykonywanie obliczeń,
-praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie (wyjazdy służbowe na terenie województwa śląskiego),
-praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, konieczna sprawność fizyczna i manualna, praca wymaga wysiłku fizycznego (m.innymi sprawdzanie wzorców masy w tym wzorców o masie 25 kg),
-budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
-warunki dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety),
-stres związany z obsługą klienta, odpowiedzialnością, podejmowaniem decyzji


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
-w ofercie należy podać dane kontaktowe-adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
-oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
-oferty niekompletne lub nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą brane pod uwagę,
-kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie lub e-mailem,
-nadesłanych ofert nie odsyłamy, oferty odrzucone zostaną zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 812-24-37 lub 32 2589-436-7 w.36

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera (m.in. pakiet Office-Word,Excel)
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • znajomość tematyki z zakresu pomiarów, metrologii
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, ustawy Prawo o miarach, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Rynek 9
  40-957 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry