Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler skarbowy do spraw audytu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Wydziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej Przez Państwa Członkowskie EFTA


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje audyty systemu zarządzania i kontroli w instytucjach systemu wdrażania, z wyłączeniem instytucji zarządzających lub instytucji pełniących taką rolę, w krajowych programach operacyjnych, w tym programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskim Mechanizmie Finansowym na lata 2014 – 2021, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, programie Erasmus +, Europejskim Korpusie Solidarności oraz innych krajowych programach operacyjnych
 • Wykonuje audyty operacji w krajowych programach operacyjnych, w tym w: programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskim Mechanizmie Finansowym na lata 2014-2021, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, programie Erasmus +, Europejskim Korpusie Solidarności oraz innych krajowych programach operacyjnych
 • Wykonuje audyty systemu zarządzania i kontroli oraz audytu operacji w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Wykonuje audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie audytu operacji, w szczególności poprzez: - realizację testów wiarygodności, w tym z uwzględnieniem badania dwufunkcyjnego, - realizację kontroli towarzyszących
 • Realizuje zadania w ramach wykonywania funkcji specjalnej jednostki Wspólnej Polityki Rolnej, w tym prowadzenie kontroli transakcji oraz sprawowanie nadzoru nad kontrolami transakcji wykonywanymi przez inne służby lub organy kontrolne
 • Przeprowadza nieplanowane audyty i kontrole w zakresie wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz innych programów i funduszów
 • Opracowuje projekty sprawozdań audytowych, w tym wstępnych sprawozdań z audytu systemu zarządzania i kontroli oraz wstępnych rocznych sprawozdań z kontroli we współpracy z Departamentem Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów
 • Sporządza protokoły oraz podsumowania ustaleń i wystąpień do jednostek podlegających badaniom w konsultacji z Departamentem Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansó


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


· Praca biurowa, siedząca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy i innych urządzeń biurowych,


· Praca wymagająca częstego kontaktu z audytowanymi poza siedzibą urzędu na terenie całego województwa pomorskiego,


· Praca wykonywana samodzielnie lub w zespole pod presją czasu,


· Czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.


     


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


· Budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych z windą , podjazdem i toaletą dla tych osób,


· Stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami BHP,


· Zagrożenia określono w ocenie ryzyka zawodowego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Należy podać numer ogłoszenia.  


Umowa o pracę na czas określony.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3 657,53 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.


 


List motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce ogłoszenia/ nabór/wzory oświadczeń.


Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).


 Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów


II - test
II- rozmowa kwalifikacyjna.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie
o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-97-54.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych)
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), lub współpracy z tymi organami “ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  Aplikacje można złożyć w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku Izby Administracji Skarbowej przy wejściu głównym, w której odbędą kwarantannę. W związku z tym brak jest możliwości otrzymania potwierdzenia daty złożenia dokumentów.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry