Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik projektu do spraw zarządzania inwestycjami w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Kielcach

25-950 Kielce ul. Paderewskiego 43/45

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kieruje, nadzoruje, koordynuje i monitoruje pracę Zespołu Kierownika Projektu związane z budową dróg i obiektów inżynierskich w ramach realizacji projektów rządowych oraz identyfikuje oraz ocenia ryzyka projektu, projektuje mechanizmy kontroli i działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka, a także sprawuje nadzór nad bieżącym monitoringiem oraz ocenia skuteczność podjętych działań
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji, finansowania i rozliczania zadania inwestycyjnego związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich
 • nadzoruje przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzi spotkania informacyjno – techniczne i konsultacje społeczne
 • wykonuje prawa i obowiązki zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktu oraz obowiązki wynikające z procedur warunkujących uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a także egzekwuje od wykonawców wypełnianie zobowiązań wynikających z zawartych umów, sprawuje kontrolę nad nadzorem
 • opiniuje i uzgadnia dokumenty kontraktowe, tj. np. polecenia zmiany, umowy uzupełniające, roszczenia, zmiany technologiczne, programy badan laboratoryjnych, itp.
 • uczestniczy w naradach technicznych, komisjach technicznych i eksperckich
 • wnioskuje o zamówienia uzupełniające oraz nadzoruje przygotowywanie rekomendacji działań w przypadku przedwczesnych terminów wygaśnięcia obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów
 • nadzoruje sporządzenia rozliczenia zadania związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz nadzoruje proces przejęcia środka trwałego i przygotowuje materiały do zgłoszenia do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w biurze i w terenie    


- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze budownictwa drogowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów dot. zamówień publicznych, FIDIC, ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: zarzadzanie personelem, zarządzanie zasobami, świadomość kosztów, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami
 • uprawnienia projektowe lub wykonawcze


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień projektowych lub wykonawczych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie pozostałych wymagań

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Kielcach
  ul. Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce
  lub pocztą elektroniczną na adres kielce.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry