Opis stanowiska pracy


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej

50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą Oddziału Infrastruktury Technicznej,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z: utrzymaniem i finansowaniem lotniczego przejścia granicznego; spraw związanych z przekazywaniem środków dotacji na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zadań zleconych w obszarze transportu, a także kontrolą wykorzystania tych środków,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem uprawnień niezbędnych do szkolenia kandydatów na kierowców i do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, szkoleniem kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy i kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz prowadzeniem rejestru ośrodków szkolenia,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych i drogach wewnętrznych położonych w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem przez starostów oraz marszałka województwa zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami, nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy oraz prowadzeniem rejestru instruktorów ośrodków doskonalenia techniki jazdy,
 • nadzorowanie realizacji zadania z zakresu cmentarnictwa wojennego,
 • nadzorowanie spraw z zakresu opracowywania planów finansowych oraz sporządzania sprawozdań budżetowych w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym w zakresie działania Wydziału,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z uzgadnianiem tras pielgrzymek, procesji oraz innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.  W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu (podanie tych danych jest dobrowolne) – celem powiadomienia osoby zakwalifikowanej i spełniającej wymagania formalne o terminie testu wiedzy, weryfikacji kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale od 4890,93 do 7292,70 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 • znajomość ustawy o usługach turystycznych
 • znajomość ustawy o kierujących pojazdami,
 • znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość ustawy o transporcie drogowym,
 • znajomość ustawy o Prawo przedsiębiorców,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • List motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na ww. stanowisko oraz danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, na które kandydat wyraził zgodę i podał je dobrowolnie,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Organizacji i Rozwoju
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  Dokumenty można składać do skrzynki przed Urzędem lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej IF/IT/01/01/2023”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  31/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi