Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik oddziału do spraw Informatyzacji i Monitoringu w Biurze Administracji i Logistyki

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie i koordynowanie pracy w Oddziale, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez Pracowników oddziału
 • utrzymanie systemu EZD w zakresie obsługi informatycznej
 • projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie utrzymania (rozwoju) serwerów i sieci komputerowych, realizacja budżetu związanego w informatyzacją
 • nadzór nad realizacją umów z zakresu informatyki
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Nadzór procesu przygotowania dokumentacji technicznej
 • nadzór nad systemami alarmowymi chroniącymi serwerownie ŁUW oraz zapewnienie sprawnego działania monitoringu wizyjnego
 • zapewnienie funkcjonowania oraz nadzór nad ochroną Urzędu, z wyłączeniem nadzoru nad ochroną fizyczną obiektów wynikającą z odrębnych przepisów
 • opracowanie koncepcji i strategii rozwoju systemów informatycznych Urzędu


Warunki pracy

czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) praca w stresie pod presją czasu, zagrożenie korupcją
kontakty zewnętrzne:
kilka razy w tygodniu: klienci, w tym wykonawcy usług, dostawcy sprzętu, systemów informatycznych, oprogramowania. Cel: ustalenia terminów dostaw, zgłoszenia pojawiających się problemów.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 5 500,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze administratora lub programisty systemów informatycznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość oprogramowania specjalistycznego na poziomie umożliwiającym nadzór nad realizacją zadań przez pracowników. Administrowanie serwerami Microsoft, Serwerami Baz danych SQL, Administrowanie środowiskiem wirtualizacyjnym)
 • znajomość prawa w zakresie zamówień publicznych
 • odporność na stres, umiejętność zarządzanie zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenie Microsoft
 • administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  pocztą na adres:
  Łódzki Urząd Wojewódzki
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 62607

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/03/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry