Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych Zespole do spraw Orzecznictwa Administracyjnego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Inspektoratu


Warunki pracy

- narażenie na stres związany z obsługą interesantów i wykonywanym zakresem obowiązków
- czas pracy zgodny z przepisami Kodeksu pracy i Ustawy o służbie cywilnej
- Inspektorat zajmuje część parteru i pierwszego piętra w budynku bez windy
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Życiorys i list motywacyjny oraz składane oświadczenia winny być opatrzone czytelnym podpisem.
Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego na kopercie.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór nr 62724".
Dokumenty złożone do celów rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie, pozostałe osoby nie będą informowane.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 776-44-94 wew. 102.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie , preferowane osoby studjujące , posiadające wykształcenie budowlane (w tym : architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne ) lub prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1781 )
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  nadesłać pocztą na adres : Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/04/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry