Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Śremie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Referat Administracyjno-Gospodarczy Komendy Powiatowej Policji w Śremie

Komenda Powiatowa Policji w Śremie
ul. Mickiewicza 15
63-100 Śrem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ocena stanu technicznego pojazdów służbowych, łodzi służbowej i agregatu prądotwórczego, przygotowanie stosownej dokumentacji przed naprawą, przekazywanie pojazdów służbowych do naprawy i odbiór z warsztatów po naprawie;
 • zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy, w tym analizowanie i zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały, sprzęt, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy, techniki policyjnej, wyposażenia specjalnego, uzbrojenia i druków – w tym zakresie współpracuje z wydziałami KWP w Poznaniu;
 • nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym powierzonego w użytkowanie majątku i sprzętu transportowego (sezonowa wymiana opon, cykliczne uzupełnianie płynów itp.), materiałów i urządzeń oraz nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym pojazdów, łodzi służbowej i agregatu;
 • wycofywanie z eksploatacji i zbywanie sprzętu transportowego;
 • monitorowanie wykonywania usług mycia i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostkę oraz zlecanie przeglądów i badań technicznych;
 • prowadzenie miesięcznej ewidencji zużytego paliwa i przejechanych kilometrów oraz wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie PasCom;
 • nadzór nad eksploatacja i stanem technicznym obiektów budowlanych KPP w Śremie także pod katem zgodności z aktualnymi przepisami prawa budowlanego;
 • realizacja czynności konserwacyjnych i naprawczych związanych z utrzymywaniem obiektów;
 • realizacja czynności i zadań w zakresie inwestycji i remontów;
 • realizacja umów i czynszów związanych z obiektami, naliczanie rocznych podatków od nieruchomości i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 • prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej;
 • prowadzenie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej darowizn rzeczowych i finansowych;
 • organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, ich brakowanie i zagospodarowywanie;
 • naliczanie należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji za środki ochrony osobistej i czystości;
 • opracowanie dowodu przyjęcia – paliwa (olej napędowy, E95) oraz sporządzanie rozliczeń zbiorczych przychodów i rozchodów MPiS;
 • wprowadzenie do systemu „ENERGIA” danych dotyczących mediów – stany liczników: wody, prądu, gazu;
 • wystawianie książek kontroli pojazdów służbowych oraz ich rozliczanie;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego, materiałów i urządzeń oraz nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym pojazdów;
 • nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi w celu zapewnienia sprawności urządzeń dopuszczanych do pracy i aktualizacja badań legalizacyjnych;
 • wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia jednostki, w tym zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały, sprzęt, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy, techniki policyjnej, wyposażenia specjalnego, druków itp. oraz prowadzenie podręcznego magazynu artykułów biurowych, druków i materiałów konserwacyjnych oraz ewidencji magazynowo-materiałowej;
 • potwierdzanie wykonania zleconych usług, opracowywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokumentów finansowych, w tym faktur, rachunków i innych dowodów księgowych oraz ich terminowe przekazywanie do odpowiednich wydziałów KWP w Poznaniu;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z kompetencjami;
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji zgromadzonej do archiwizacji zgodnie z przepisami;
 • wykonywanie innych zleconych zadań z zakresu Referatu Administracyjno-Gospodarczego.


Warunki pracy

Charakter pracy: biurowa, 8-godzinna, jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, wyjazdy i praca poza siedzibę urzędu, wysiłek fizyczny.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie według mnożnika kwoty bazowej 1,3094 ( 2 660,65 brutto + wysługa lat)
- przewidywany termin zatrudnienia 01.11.2020
- etapy naboru: rozmowa kwalifikacyjna, test umiejętności praktycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Znajomość budowy i oceny stanu technicznego pojazdów, łodzi i agregatu prądotwórczego,
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • Systematyczność i odpowiedzialność,
 • Łatwość komunikowania się,
 • Umiejętność organizowania pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-02
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Śremie
ul. Mickiewicza 15
63-100 Śrem

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
29/09/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry