Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/12/2021.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw metrologii w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Siedlcach

00-139 Warszawa ul. Elektoralna 4/6 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnia bieżącą obsługę Punktu obsługi klienta w celu przyjmowania i rozliczania wniosków dot. legalizacji i wzorcowania oraz udziela informacji.
 • Legalizuje przyrządy pomiarowe w celu ich potwierdzenia za zgodnść ze stosowanymi wymaganiami metrologicznymi.
 • Wykonuje i archiwizuje dokumentację techniczną w celu umożliwienia weryfikacji wykonywanych zadań.
 • Przeprowadza kontrole miejsc stosowania przyrządów pomiarowych, podmiotów upoważnionych do sprawdzania i legalizacji przyrządów pomiarowych w celu potwierdzenia ich stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przeprowadza kontrole u producentów towarów paczkowanych w celu sprawdzenia przestrzegania stosowych zapisów ustawy o towarach paczkowanych.
 • Realizuje zadania wynikające z systemu zarządzania zgodnie z normą PN EN 17025 w celu zapewnienia przestrzegania wymogów normy.


Warunki pracy

-praca w terenie


-stres związany z obsługą klientów zewnętrznych ,
-wysiłek fizyczny


-zagrożenie korupcją ,
-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, -praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu,


-częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 581-95-14 Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mail o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Informacje o Urzędzie na stronie internetowej warszawa.gum.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo o miarach i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy KPA
 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, odpowiedzialność za powierzone zadania
 • prawo jazdy kategorii B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  Elektoralna 4/6
  00-139 Warszawa
  Referat Kadr, Płac i Szkolenia

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/10/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry