Opis stanowiska pracy


Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw rozliczania produktów materiałów pędnych i smarów Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

37-700 Przemyśl Ul. Mickiewicza 34

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozlicza zużycie produktów MPS w książkach kontroli pracy pojazdu/agregatu i kartach pracy urządzeń technicznych
 • przygotowuje zestawienia Dzienników Rozchodu produktów MPS prowadzonych w kilogramach i litrach
 • bierze współudział w przygotowywaniu danych do sprawozdań zgodnie z obowiązującymi wzorami
 • archiwizuje dokumenty Sekcji Gospodarki Transportowej
 • bierze udział w przyjmowaniu paliwa z dostaw centralnych
 • bierze udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych i przetargowych


Warunki pracy

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY:


Prowadzenie rozliczeń MPS w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.


WARUNKI PRACY ORAZ MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: • praca biurowa w systemie podstawowym;

 • praca w siedzibie urzędu/wydziału (stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze);

 • wyjazdy służbowe;

 • praca wymagająca dyspozycyjności;

 • praca związana z obsługą klienta;

 • narzędzia i materiały pracy - w szczególności komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner;

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • zainstalowane windy/podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety;

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych;

 • pomieszczenie higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych;

 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych;

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym


CZAS PRACY: system podstawowy w godzinach od 07:30 do 15:30.


LICZBA PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW: brak.


UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA: • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w upoważnieniu;

 • dostęp do informacji niejawnych;

 • korzystanie z programów komputerowych.


ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ:


Zadania o różnym poziomie złożoności są realizowane wg określonych procedur w oparciu o obowiązujące przepisy, które określają sposób i tryb działania. Wymagają one jednak umiejętności interpretacji stosowanego przepisu i umiejętności wyciągania odpowiednich wniosków.


Przykłady: • znajomość rodzajów materiałów pędnych i smarów oraz sposobów ich rozliczania m.in. gęstości produktów;

 • znajomość procedur dotyczących przyjmowania paliw z dostaw centralnych.


NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA:


Praca na tym stanowisku wymaga samodzielności w wykonywaniu zadań. W przypadku wystąpienia problemów, wątpliwości lub niejednoznaczności przepisów decyzje podejmowane są w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym. Od pracownika oczekuje się przedstawiania propozycji własnych rozwiązań.


Przykład: • umiejętność właściwego interpretowania przepisów dotyczących m.in. rozliczania KKPP, naliczania ubytków naturalnych, zestawień zużycia paliwa.


HORYZONT CZASOWY PLANOWANIA: do 1 miesiąca.


KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: • kilka razy w roku z dostawcami paliw.


CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: • kontakt z materiałami niebezpiecznymi - przyjmowanie paliw z dostaw centralnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą złożyłeś/nadałeś po terminie.

 • Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Uzupełnianie ofert jest możliwe do dnia 03.06.2024 r.

 • W ofercie podaj dane kontaktowe - adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie, listownie lub mailowo
  (brak kontaktu jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego);

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Jeśli dokumenty składasz za pośrednictwem ePUAP, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie
  oryginałów wymaganych oświadczeń (do wglądu).

 • Aplikacje kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

 • UWAGA! Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i uwiarygodnione
  własnoręcznym podpisem oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa
  się aplikację, w której wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata datą i własnoręcznym / kwalifikowanym / zaufanym podpisem. Ponadto, w liście motywacyjnym wskaż sygnaturę/numer ogłoszenia lub nazwę stanowiska, na które aplikujesz.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
  tłumacza przysięgłego.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
  Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów w ogłoszeniu
  dotyczących wymaganych dokumentów (wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty
  niezbędne)”.

 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, które spełniają wymagania zawarte wniniejszym ogłoszeniu. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE.

 • DODATKOWE informacje dotyczące naboru na stanowiska cywilne, dostępne są na stronie BiOSG w zakładce: "
  PRACA W BiOSG" pod adresem:http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni


Proszę o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem:


https://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/praca-w-biosg/11233,KORPUS-SLUZBY-CYWILNEJ.html


Procedura naboru / przepisy / wzory dokumentów / poradnik dla kandydata / metody/techniki naboru / klauzula
informacyjna:https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA-CYWILNE.html


Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborzeWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
- 1 rok doświadczenia w pracy związanej z gospodarką transportową

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie techniczne
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Sekcji Gospodarki Transportowej – m.in. Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie SG


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen.
  bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl - złożenie aplikacji w siedzibie
  BiOSG, w godz. pracy Oddziału;
  - za pośrednictwem urzędu pocztowego (datę nadania w urzędzie pocztowym ustala się na podstawie daty
  stempla pocztowego);
  - w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP (za datę wpływu aplikacji do urzędu przesłanej za
  pośrednictwem ePUAP, uważa się datę wpływu na skrzynkę podawczą urzędu).

  APLIKACJE ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE, NIŻ OKREŚLONEJ POWYŻEJ, W TYM ZA POMOCĄ POCZTY E-MAIL, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/06/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi