Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wydziału Kontroli

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy/służby oraz przesteganie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/służby w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy/służby
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy/służbie w opracowywaniu wniosków wynikajacych z przeprowadzonego badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zachorowań na chorobę zawodową oraz kontrola realizacji tych wniosków
 • udział w opracowywaniu planów oraz w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji obiektów, pomieszczeń pracy i nowych inwestycji w Oddziale oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach, założenia i dokumentacji rozwiązań techniczno-organizacyjnychw celu zapewnienia poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy/w służbie, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy/służby
 • współdziałanie ze Służbą Zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników i funkcjonariuszy a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników i funkcjonariuszy
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą/służbą w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i funkcjonariuszy oraz poprawy warunków pracy/służby
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • opiniowanie poszczególnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach


Warunki pracy

- czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej (praca w systemie jednozmianowym),
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym (również powyżej 4 godzin dziennie),
- brak podległych pracowników,
- brak czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań.
Kontakty zewnętrzne - kilka razy w roku z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z przedstawicielami laboratoriów.
Stanowisko stworzone zostało jako organ doradczy i opiniodawczy Komendanta BiOSG w celu przeprowadzenia kontroli warunków służby i pracy pod względem przestrzegania przepisów i zasad BHP.
Zadania wykonywane są wykonywane pod nadzorem i za wiedzą Kierownika Zespołu ds. BHP, decyzje podejmowane są w uzgodnieniu z kierownikiem Zespołu ds. BHP, a od pracownika oczekuje się propozycji własnych rozwiązań. Zmiany w przepisach oraz ich niejednorodność wymagają od pracownika umiejętności interpretacji oraz częstej aktualizacji posiadanej wiedzy. Zadania wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów z zakresu prawa pracy. Na tym stanowisku występuje duża złożoność pracy i jest wymagana szczególna kreatywność.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: I piętro w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl. Budynek posiada windę i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz inne urządzenia biurowe (np. telefon, fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner).
Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Wynagrodzenie zasadnicze na powyższym stanowisku wynosi 2 879,24 zł brutto plus ewentualnie dodatek za wysługę lat (zgodnie z indywidualnym stażem pracy).
2. Oferty niekompletne lub otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).
3. Uzupełnianie ofert jest możliwe poprzez Urząd Pocztowy lub Kancelarię Jawną w terminie do dnia 30.08.2019 r.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia to m.in. kopia świadectwa / dyplomu ukończenia szkoły. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego to np. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie - rodzaj i długość. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania kursu metodyczno-dydaktycznego to zaświadczenie o odbyciu przedmiotowego kursu. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego to np. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie - rodzaj i długość - w przypadku jego posiadania. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania kursu pierwszej pomocy przedmedycznej to zaświadczeń o ukończeniu przedmiotowego kursu.
5. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
6. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
7. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
8. Aplikacje osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
9. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne proszę o dołączenie do aplikacji kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub kopię orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).
10. Prosimy o kompletne kserokopie dokumentów.
11. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowiska cywilne, które są dostępne na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni
12. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ DO PRACY ZAWIERAJĄCA OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW NABORU ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRZY NABORZE SĄ ZAŁĄCZONE DO PRZEDMIOTOWEGO OGŁOSZENIA LUB DO POBRANIA Z WYŻEJ WYMIENIONEJ STRONY INTERNETOWEJ. Prosimy o korzystanie ze wzoru ww. oświadczenia.
13. UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem dokumenty i oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się taką aplikację, w której list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Ponadto, w liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko (PEŁNĄ NAZWĘ STANOWISKA LUB EWENTUALNIE NR OGŁOSZENIA), o które kandydat/kandydatka się ubiega.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
6 miesięcy doświadczenia w pracy w obszarze BHP

pozostałe wymagania niezbędne:

 • kurs metodyczno-dydatkyczny dla służb BHP.
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • aktualne zaświadczenie ze szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o zakończeniu kursu metodyczno-dydatkycznego dla służb BHP
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej)
 • W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne proszę o dołączenie do aplikacji kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
 • zaświadczenie ze szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry