Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw przygotowania dokumentacji projektowej w Wydziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno – ekonomiczno – środowiskowych praz koncepcji programowych,
 • Pomaga w prowadzeniu spraw dotyczących protestów społecznych związanych z planowaną inwestycją w zakresie protestów dotyczących zagadnień środowiskowych,
 • Bierze udział w przygotowaniu, we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej,
 • Współpracuje przy przygotowaniu sekretariatu Zespołu Opiniującego przedsięwzięcia Inwestycje (ZOPI),
 • Pomaga w prowadzeniu prac dotyczących przygotowania dokumentów niezbędnych w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót, projektów budowlanych, projektów wykonawczych materiałów przetargowych dla planowanych zadań drogowych, mostowych i drogowo – mostowych
 • Bierze udział w merytorycznym odbiorze dokumnetacji projektowej


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·       praca biurowa,


·       obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym


·       krajowej i zagraniczne wyjazdy służbowe


·       częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·       praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 


·       praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznymInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 1.9Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa budowlanego, specustawy drogowej,
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych ( pakiet Office )
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-12-07
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: specjalista I-1 / inspektor )

  lub pocztą elektroniczną na adres poznan.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/12/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry