Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckm

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie spisów, rejestrów i teczek) oraz obsługa organizacyjno-biurowa
 • przyjmowanie i ewidencja zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy (robót budowlanych)
 • przeprowadzanie kontroli w terenie i sporządzanie z tych czynności protokołów i notatek służbowych
 • przygotowywanie materiałów i sporządzanie sprawozdań
 • archiwizowanie dokumentacji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgodności obiektów budowlanych z przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami (w tym sporządzanie pism, decyzji i postanowień)
 • sprawdzanie dokumentacji w przedmiocie przyjęcia obiektów budowlanych do użytkowania i udzielania pozwolenia na użytkowanie oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów pism i decyzji.
 • przygotowywanie zaświadczeń


Warunki pracy

Praca biurowa połączona z pracą w terenie, z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy w teren na kontrole obiektów budowlanych w trakcie budowy i po zakończeniu budowy, w zakresie zgodności z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku na I piętrze, który pośrednio jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (istnieje winda osobowa, podjazd dla niepełnosprawnych, nie wszystkie szerokości drzwi dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku istnieje toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty proszę składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "nabór na stanowisko inspektora".
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 775 00 79. Oferty po zakończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne budowlane lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel)
 • Odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
 • Umiejętność planowania działań w horyzoncie czasowym do 3 m-cy
 • Umiejętność pracy w zespole i umiejętność przekazywania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Staranność , rzetelność, obowiązkowość
 • Odporność na stres
 • Uprawnienia budowlane


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-06
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry