Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale Organizacji i Nadzoru

20-012 Lublin ul. Strażacka 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie przesyłek wpływających do Komendy Wojewódzkiej PSP i przekazywanie korespondencji Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w celu dokonania jej dekretacji,
 • przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją Komendanta Wojewódzkiego do komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej, przyjmowanie materiałów do wysłania, prowadzenie wymaganej dokumentacji z tym związanej w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji pomiędzy Komendą a podmiotami zewnętrznymi,
 • udzielanie informacji, interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Komendy,
 • przyjmowanie i nadawanie faksów oraz poczty elektronicznej, zapewnianie właściwego obiegu dokumentów w Komendzie,
 • prowadzenie podręcznego magazynku materiałów biurowych i ewidencjonowanie ich rozdziału pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Komendy, celem sprawowania nadzoru nad zamawianymi i wydawanymi artykułami,
 • obsługa rozmów telefonicznych prowadzonych przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji z interesantami,
 • wykonywanie notatek, protokołów, stenogramów rozmów bądź spotkań według dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego PSP, celem udokumentowania istotnych wydarzeń.


Warunki pracy

• praca biurowa, • częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi, • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, • możliwość poruszania się po budynku: brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym, • praca na pierwszym piętrze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.


ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od wyłonienia kandydata.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z tabelą mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Korpusu Służby Cywilnej ustalone będzie w oparciu o mnożnik 1,718.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Znajomość zasad przyjmowania, wysyłania i ewidencjonowania korespondencji
 • Obsługa technicznych urządzeń biurowych, w tym: umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel), Internetu i poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność i dokładność, szybkie przyswajanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • Znajomość obiegu dokumentów w systemie EZD


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Referencje potwierdzające, że kandydat odznacza się cechami takimi jak: dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność i dokładność, szybkie przyswajanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  ul. Strażacka 7
  20-012 Lublin

  z dopiskiem ,,Oferta pracy: WO''

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi