Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw orzecznictwa z zakresu bezrobocia i kontroli urzędów prac w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej

90-926 Łódź Piotrkowska 104

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola problemowa i doraźna w urzędach pracy w ramach nadzoru Wojewody nad działalnością samorządu powiatu i województwa w celu zapewnienia poprawnej realizacji zadań w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia, usług i instrumentów rynku pracy oraz właściwego wykorzystania środków finansowych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego
 • kontrola spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy
 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń wniesionych na decyzje i postanowienia powiatowych urzędów pracy (przygotowanie projektów decyzji i postanowień) oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego w celu weryfikacji prawidłowości orzeczeń organu I instancji. Rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość postępowania prowadzonego w I instancji
 • rozpatrywanie skarg i wniosków klientów urzędów pracy oraz udzielanie pisemnych i ustnych odpowiedzi na zapytania klientów dotyczących działalności urzędów pracy i stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań do właściwych ministerstw i urzędów administracji publicznej
 • prowadzenie rejestrów spraw przekazanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i Naczelnego Sądu Administracyjnego, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, kompletowanie i przekazywanie akt do sądów administracyjnych oraz do Ministerstwa właściwego do spraw pracy wraz z odpowiednimi pismami przewodnim


Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: pracownicy urzędów pracy w celu udzielania wyjaśnień i informacji, przekazania dodatkowych dokumentów


kilka razy w tygodniu: klienci w celu uzupełnienia materiału dowodowego i udzielenia wyjaśnień dotyczących załatwianych spraw


kilka razy w miesiącu: pracownicy Ministerstwa właściwego do spraw pracy i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w celu udzielania wyjaśnień, uzyskania informacji.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 010-3 400 zł + dodatek stażowy


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz.1233 ze zm.).


Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa pracy oraz znajomość przepisów postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi, znajomość przepisów prawa cywilnego i handlowego oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, pomocy publicznej i przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, znajomość przepisów dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych i przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów, odporność na stres
 • obsługa programów biurowych: edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość jednego z języków obcych obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej -komunikatywnie


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 104223

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  11/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi