Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor W Wydziale Inspekcji i Kontroli


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli robót i obiektów budowlanych oraz inspekcji terenowych i oględzin
 • analiza dokumentacji technicznej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • prowadzenie samochodu służbowego
 • kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt oraz udzielenia stosownych wyjaśnień
 • udział w naradach i szkoleniach
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
 • udział w kontrolach działań powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • nakładanie mandatów karnych
 • udział w kontrolach i inspekcjach wspólnie z innymi organami np GINB
 • sporządzanie protokołów, ocen oraz wystąpień pokontrolnych.


Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych, udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach, - praca na placu budowy, w obiektach budowlanych oraz w trudnych warunkach terenowych, - analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym, - prowadzenie rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań, - udział w naradach i szkoleniach.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w budownictwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjno-kolejowej lub mostowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią związanych
 • prawo jazdy kat. B
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • zdyscyplinowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • dobra odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie uprawnień budowlanych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  dokumenty należy składać :
  osobiście 90-113 Łódź, ul.Traugutta 25, XIV piętro pokój 1419 lub
  pocztą elektroniczną na adres: kadry.winb@lodz.uw.gov.pl lub
  listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, ul. R.Traugutta 25, 90-113 Łódź

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry