Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw komunikacji społecznej w Biurze Wojewody

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca z dziennikarzami i wydziałami Urzędu, polegająca między innymi na przygotowywaniu komunikatów, wyjaśnień i sprostowań, jak również na udzielaniu odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności wojewody łódzkiego, ŁUW oraz jednostek podporządkowanych i nadzorowanych przez wojewodę łódzkiego,
 • redagowanie i zamieszczanie informacji wraz z dokumentacją fotograficzną na stronach internetowych ŁUW, portalach społecznościowych, serwisach internetowych prowadzonych przez poszczególne wydziały oraz prowadzenia kalendarza wydarzeń z udziałem kierownictwa Urzędu,
 • obróbka graficzna zdjęć, przygotowywanie materiałów graficznych na stronę internetową ŁUW oraz na portale społecznościowe,
 • monitorowanie portali społecznościowych pod względem wyrażanych opinii nt. pracy wojewody łódzkiego, Urzędu oraz organów administracji zespolonej oraz jednostek podporządkowanych wojewodzie i nadzorowanych przez wojewodę,
 • zapewnienia obsługi medialnej podczas wyjazdów służbowych oraz innych wydarzeń z udziałem kierownictwa Urzędu,
 • pomoc w działalności prasowo-informacyjnej jednostkom organizacyjnym, podległym wojewodzie łódzkiemu,
 • redagowanie przeglądów prasy lokalnej i ogólnopolskiej.


Warunki pracy

Czynniki szczególne: praca w terenie, nietypowe godziny pracy, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, presja czasu oraz gotowość do wykonywania czynności służbowych poza normatywnym czasem pracy, w tym dni ustawowo wolne od pracy.
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy dziennie: z dziennikarzami – przekazywanie informacji, komunikatów, wyjaśnień, udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy,
kilka razy w tygodniu: z podmiotami organizującymi wydarzenia medialne(instytucje państwowe, samorządowe, organizacje społeczne) do ustalenia szczegółów organizacyjnych, scenariusza, charakteru wydarzenia, uzyskania dodatkowych informacji.
kilka razy w roku: z przedstawicielami służb mundurowych oraz organizacyjno-prasowych ministerstw urzędów centralnych itp. – współpraca w przygotowaniu i obsłudze wydarzeń, wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i organizowanych w miejscach publicznych (np. wizyta Prezesa Rady Ministrów)
Inne: zagrożenie korupcją, długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 800,00 zł + dodatek stażowy
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559)
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i funkcjonowania rynku mediów,
 • umiejętności: organizacyjne i współpracy, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, łatwość, poprawność i zwięzłość w pisaniu tekstów informacyjnych
 • umiejętność pracy w programach graficznych do obróbki zdjęć.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w prowadzeniu portali społecznościowych lub organizowanie konferencji prasowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 61364

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry