Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Wydział Informatyki i Łączności

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Kraków


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie całokształtu prac administracyjno biurowych związanych z funkcjonowaniem Wydziału.
 • Obsługa dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
 • Prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej.
 • Prowadzenie terminarza zadaniowego spraw realizowanych w Wydziale.
 • Wnikliwe i terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne i kulturalne załatwianie spraw interesantów.
 • Prowadzenie wewnętrznego rejestru sprzętu i oprogramowania będącego na wyposażeniu Wydziału.
 • Przygotowywanie akt Wydziału do archiwum w zakresie: skompletowania akt, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych akt, przekazywanie akt do archiwum KW PSP.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach prac Wydziału.


Warunki pracy

• praca biurowo – administracyjna
• praca na drugim piętrze
• narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
• przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich
• toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Prosimy o skorzystanie z naszego wzoru oświadczeń - zał nr 1.

Komisja rekrutacyjna nada każdemu z kandydatów/kandydatek numer identyfikacyjny, pod którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Celem uzyskania informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym prosimy o kontakt
z Wydziałem Kadr pod nr tel. (12) 6399230 lub mailowo iszczepanska@straz.krakow.pl dnia 14 sierpnia 2020r.

Wyniki I etapu tj. weryfikacji dokumentów, zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.straz.krakow.pl, na tablicy ogłoszeń Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 14 sierpnia 2020 r.

II etap naboru, tj. test z wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko inspektora
w Wydziale Informatyki i Łączności, odbędzie się dnia 17 sierpnia 2020 r. o godz.10:00 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, ul. Zarzecze 106.

Test będzie się składał z pytań sprawdzających wiedze ogólną w poniższym zakresie:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(12) 6399230.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Pracownikom oferujemy:
• regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze
• dodatek za wysługę lat liczony powyżej 5 lat (od 5 do 20% )
• „trzynaste” wynagrodzenie
• pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci)
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków ( Dziennik Podawczy, parter)
  Dokumenty należy składać w kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora ”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry