Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Krakowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych E-RCDŚ w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Komenda Miejska Policji w Krakowie
ul. Siemiradzkiego 24
31-137 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu
 • Weryfikacja pod wzgledem formalnym i merytorycznym poprawności druków KSIP wprowadzonych do E-RCDŚ
 • Prowadzenie ewidencji druków rejestracyjnych KSIP wprowadzonych do E-RCDŚ i systematyczne ich przekazywanie właściwej komórce organizacyjnej celem terminowej rejestracji w Krajowym Systemie Informacji Policji
 • Bieżąca współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz podległymi Komisariatami Policji
 • Prowadzenie ewidencji związanej z medycyną pracy, prowadzenie rejestru uprawnionych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz przygotowywanie skierowań na badania lekarskie pracowników Wydziału do walki z Przestepczością przeciwko Mieniu
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu będącego w użytkowaniu Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu
 • Prowadzenie ewidencji dotyczacej zwrotu dodatkowych należności związanych z dojazdem funkcjonariuszy do miejsca pełnienia służby w celu zapewnienia terminowej wypłaty należności funkcjonariuszom Wydziału
 • Prowadzenie w Systemie Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) rejestru czasu pracy policjantów i pracowników cywilnych Wydziału do walki z Przestępczościa przeciwko Mieniu


Warunki pracy

Realizacja spraw związanych z obsługą elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych E-RCDŚ oraz realizacja zadań związanych z obsługą kancelaryjno-biurową Wydziału. Praca administracyjno-biurowa.
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,
- praca w pomieszczeniu usytuowanym na III piętrze w częsci budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie: 2 751,68 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Prosimyo skorzystanie ze wzoru oświadczeń umieszczonych pod linkiem http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/download/399/31152/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej-1.docx
Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym
należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. Aplikacje nie spełniające wymagań, jak również złożone po terminie ( tj. po 01 czerwca 2020r.) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych
etapów selekcji zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie (prosimy
o podanie aktualnych nr telefonów i adresów e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod nr tel.
(12) 61 52 514
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi komputera, szybkiego pisania na klawiaturze komputerowej,
 • Umiejetność analitycznego myślenia, pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kurs z zakresu obsługi kancelaryjnej
 • Znajomość podstawowych przepisów prawa karnego materialnego i procesowego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Krakowie
  ul. Siemiradzkiego 24
  31-137 Kraków
  Dziennik Podawczy, parter pok. nr 11
  od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry