Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor -

31-752 Kraków
ul. Ujastek 1


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjno - administracyjna wydziału.
 • Rejestrowanie i przechowywanie dokumentów i akt spraw.
 • Prowadzenie rejestru inspekcji wg ustalonego wzoru.
 • Ewidencjonowanie oraz przechowywanie przedmiotów i dokumentów zajętych.
 • Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 • Obsługa komputera.
 • Pisanie korespondencji oraz jej wysyłka.
 • Prowadzenie zaopatrzenia w materiały piśmienne i biurowe oraz bilety komunikacji miejskiej.
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwizacji.


Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu
- pomieszczenia WIIH znajdują się na I piętrze budynku 2 piętrowego, nie posiadającego windy, - nieprzystosowanego do osób niepełnosprawnych,
- urządzenia higieniczno–sanitarne znajdują się na tej samej kondygnacji,
- w budynku występuje oświetlenie dzienne i sztuczne,
- stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny i przenośny, telefon, drukarkę,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2800 zł
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. Selekcja ofert,
2. Test wiedzy (opracowany na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych),
3. Rozmowa kwalifikacyjna.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych 10 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z testu wiedzy. Jeżeli do naboru bądź na test zgłosi się mniej niż 10 kandydatów to odbędą się tylko rozmowy kwalifikacyjne. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej). Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania kwalifikacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście w pokoju nr 134 przed upływem w/w terminu. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, są niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście przed upływem w/w terminu.
Dane kandydatów zakwalifikowanych do pierwszego etapu naboru zostaną umieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, na stronie internetowej Inspektoratu oraz na tablicy ogłoszeń wraz ze wskazaniem terminu i miejsca przeprowadzenia testu wiedzy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12-448-10-30

Akty prawne na podstawie, których zostanie ułożony test wiedzy dla kandydatów na stanowisko pracy inspektora
1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej
3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej
4. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi komputera, komunikacja pisemna.
 • Zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego wykonywania powierzonych obowiązków.
 • Dyspozycyjność.
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
  31-752 Kraków
  ul. Ujastek 1

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry