Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kontroli handlu i usług w Wydziale Kontroli Handlu i Usług

25-501 Kielce ul. Sienkiewicza 76

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności kontrolnych w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie określonym tematyką kontroli.
 • Przygotowywanie dokumentacji kontrolnej w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego oraz oceny kontrolowanej działalności gospodarczej.
 • Przedstawianie propozycji wykorzystywania ustaleń z kontroli oraz opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i innych dokumentów pokontrolnych.
 • Bieżące śledzenie zmian przepisów w zakresie realizowanych zadań kontrolnych.
 • Wykonywanie - poza kontrolnymi - innych czynności w ramach zadań realizowanych przez Wydział Kontroli Handlu i Usług oraz innych zadań zleconych przez przełożonych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w terenie - wykonywanie czynności kontrolnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.


- praca w biurze - stanowisko pracy w pokoju biurowym znajduje się na II piętrze w budynku z windą i jest wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe.


Praca z klientami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi oraz w zagrożeniu korupcją.


Praca w biurze wiąże się z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego oraz obciążeniem narządu wzroku. Budynek nie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• w aplikacji prosimy podać nr ogłoszenia oraz dane kontaktowe (adres e-mail i/lub numer telefonu),


• dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zamkniętej kopercie z umieszczonym numerem ogłoszenia oraz dopiskiem: „OFERTA PRACY - INSPEKTOR KONTROLI W WYDZIALE KHU",


• zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które znajdują się pod ogłoszeniem,


• brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, oświadczeń lub podpisów skutkować będzie odrzuceniem oferty,


• przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe, jednak stanowią one podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu,


• wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,


• prosimy składać dokumenty wyłącznie w formie wymaganej w ogłoszeniu, nie załączać kopii dowodu osobistego oraz dokumentu prawa jazdy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej.
 • Znajomość ustawy Prawo Przedsiębiorców.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki służby cywilnej.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategoria B.
 • Aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Wykorzystywanie wiedzy i umiejętność interpretacji przepisów prawnych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
  ul. Sienkiewicza 76
  25-501 Kielce
  Sekretariat pok. nr 18.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry