Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ratownictwa w Sekcji Techniki Okrętowej i Inżynieryjno - Portowej w Wydziale Techniki Morskiej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi papierową i elektroniczną ewidencję rzeczowych składników majątku w zakresie sprzętu ratunkowego, p.poż i nawigacyjnego, w celu prawidłowej realizacji zadań Wydziału Techniki Morskiej MOSG zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz terminów legalizacji sprzętu ratunkowego, p.poż i nawigacyjnego znajdującego się na jednostkach pływających MOSG, oraz planuje roczne potrzeby w tym zakresie, w celu prawidłowej realizacji wymagań określonych stosownymi przepisami.
 • Utrzymuje kontakty oraz bierze udział w szkoleniach i pracach komisji organizowanych przez instytucje i podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za bezpieczeństwo na morzu w celu bieżącego dokonywania zmian stanu prawnego w zakresie bezpieczeństwa na morzu.
 • Organizuje legalizację i atestację sprzętu ratunkowego, p.poż i nawigacyjnego znajdującego się na jednostkach pływających MOSG, oraz organizuje zakup ww. sprzętu w celu doposażenia jednostek pływających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Bierze udział w weryfikacji sprzętu ratunkowego, p.poż i nawigacyjnego przed zleceniem jego atestacji, w celu określenia potrzeb i kosztów atestacji, legalizacji na jednostkach pływających.
 • Organizuje i bierze udział w komisjach do oceny stanu technicznego rzeczowych składników majątku oraz przygotowuje wykazy sprzętu zużytego lub niezbędnego w MOSG w zakresie sprzętu ratunkowego, p.poż. i nawigacyjnego w celu określenia możliwości ich dalszej eksploatacji.
 • Wydaje, prowadzi ewidencję i rozliczanie książek kontroli lekkich środków pływających oraz przygotowuje protokoły szkód, prowadzi ewidencję i archiwizację szkód będących w merytorycznym zainteresowaniu Wydziału Techniki Morskiej, w celu możliwości nadzoru przez przełożonych nad optymalnym wykorzystaniem jednostek pływających i sprzętu.


Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.


W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.


Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnik 1,481 – tj. 3009,33 zł. + dodatek za wysługę lat.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji lub pracy biurowej.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Łatwość w komunikacji, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość specyfiki sprzętu na jednostkach pływających, związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa załóg.
 • Doświadczenie związane z eksploatacją jednostek pływających.
 • Obsługa programu komputerowego Fortech ŚT i innych programów wdrażanych w MOSG.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Obsługa programów komputerowych.
 • Prawo jazdy kat. B.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  80 - 563 Gdańsk, ul. Oliwska 35

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry