Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw do spraw zabytków archeologicznych Wydział do spraw Zabytków Archeologicznych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ulica Dyrekcyjna 2-4 80-852 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień, w tym wydawanie pozwoleń na poszukiwanie zabytków lub na prowadzenie badań archeologicznych,
 • - dokonywanie odbiorów badań archeologicznych, na które zostały wydane pozwolenia oraz przyjmowanie dokumentacji z tych badań,
 • - wydawanie opinii dotyczących formy i sposobu ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
 • prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania przestrzennego: opracowywanie wytycznych i opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji publicznych w zakresie spraw archeologicznych,
 • - opracowywanie planów kontroli oraz sprawozdań z realizacji zadań merytorycznych,
 • - prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami archeologicznymi, formułowanie zaleceń pokontrolnych i przygotowywanie projektów decyzji związanych z realizacją tych zaleceń,
 • - prowadzenie rejestru i ewidencji zabytków archeologicznych.


Warunki pracy

• praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, skaner
• pokój biurowy mieści się na IV piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym, winda dojeżdża do 5 piętra
• brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:. Ok 3800 zł/mies. (+ wysługa lat).

Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
• rozmowa kwalifikacyjna.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu archeologii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w pracy w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych
 • • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • • umiejętność pracy w zespole.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-11
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
  Ul. Dyrekcyjna 2-4
  80-852 Gdańsk
  Na kopercie należy umieścić dopisek: nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznychNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:. Ok 3800 zł/mies. (+ wysługa lat).

  Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry