Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
00-015 Warszawa, ul. Sienkiewicza 3


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w przeprowadzaniu kontroli zgodnie z tematyką i zasadami określonymi w odpowiednich przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej.
 • Przygotowywanie dokumentacji kontrolnej w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego.
 • Opracowywanie na podstawie ustaleń kontroli projektów wystąpień pokontrolnych, wniosków o ukaranie do sądów, informacji do organów ścigania, urzędów skarbowych i innych organów.


Warunki pracy

Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych na terenie województwa mazowieckiego połączona z pracą w biurową. Stres związany z kontrolą przedsiębiorców
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych wymagająca przemieszczania się na terenie województwa mazowieckiego
Miejsce pracy: III piętro w budynku 4-piętrowym. W budynku znajdują się 2 windy oraz 2 toalety na piętrze przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 100,- zł.

Wszystkie wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, inaczej oferta nie spełnia wymagań formalnych.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Nie otrzymanie takiego zaproszenia oznacza niezakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.22 826-12-19

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (rozdział 5)
 • znajomość przepisów rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2009 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy
 • znajomość przepisów rozporządzenia z dnia 10 maja 2012 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej
 • rzetelność i terminowość
 • skuteczna komunikacja
 • obsługa komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność rozumienia przepisów prawa i zastosowania ich w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry