Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/12/2019.

inspektor zakładów górniczych

Kraków, małopolskie

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor zakładów górniczych do spraw budowlanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
Ul. Łukasiewicza 3
31-429 Kraków


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych i stanu technicznego obiektów budowlanych w zakładach górniczych, a w razie konieczności zakresie wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymywanie ruchu zakładu górniczego w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, remont, rozbiórkę, użytkowanie i oddanie do ruchu obiektów budowlanych zakładu górniczego, przygotowywanie projektów decyzji, w tym przeprowadzanie kontroli obowiązkowych obiektów zakładu górniczego w celu realizacji zadań dyrektora Urzędu jako organu administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa,
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu,
 • Rozpatrywanie wniosków dotyczących uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, przygotowywanie projektów uzgodnień inwestycji drogowych, kolejowych, lotnisk, sieci telekomunikacyjnych, w zakresie budowli przeciwpowodziowych, sieci przesyłowych, w zakresie gazyfikacji skroplonego gazu ziemnego celem przygotowania projektów rozstrzygnięć dyrektora Urzędu,
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń powstałych w związku z katastrofą budowlaną, awarią lub uszkodzeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego, zagrożeniem obiektów i urządzeń wywołanym wpływami robót górniczych oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • Opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji zakładów górniczych, oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.


Warunki pracy

• Trudne warunki pracy w terenie,
• praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych,
• nietypowe godziny pracy
• narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych,
możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
• szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, temperatura),
• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
• obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
• pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
• przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
• przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
• częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe-adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oferty należy wysłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem "nabór na stanowisko inspektora zakładów górniczych ds. budowlanych".
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o tym fakcie pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacje o metodach i technikach naboru:
-sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów;
-sprawdzenie wiedzy- test wiedzy;
-sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze;
- do sprawdzenia kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji:
* skutecznej komunikacji,
*asertywności,
*samodzielności i inicjatywy,
-sprawdzenie doświadczenia-rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

Budynek Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 4102305.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne lub w urzędach administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzorze budowlanym lub w w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu specjalności budowlanej lub budowlano - montażowej lub w organach nadzoru górniczego w specjalności budowlanej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów, znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Prawa wodnego,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o dozorze technicznym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie danych osobowych,
 • Posiadanie kompetencji w zakresie: skutecznej komunikacji, asertywności, samodzielności i inicjatywy;
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry