Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/04/2020.

inspektor zakładów górniczych

Kielce, świętokrzyskie

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor zakładów górniczych do spraw budowlanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach

ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej,w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców, właścicieli lub użytkowników obiektów budowlanych zakładu górniczego obowiązków wynikających z przepisów,
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę, użytkowanie oraz oddanie do ruchu podstawowych obiektów, kontrolowanie prowadzonych robót budowlanych tych obiektów w celu realizacji zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • analizowanie planów ruchu i dodatków do tych planów w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz lokalizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a także uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych celem przygotowania projektów rozstrzygnięć dyrektora Urzędu,
 • przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń powstałych w związku z katastrofą budowlaną, awarią lub uszkodzeniem obiektów budowlancyh zakładu górniczego, zagrożeniem obiektów i urządzeń wywołanym wpływami robót górniczych oraz dokonywanie analiz ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sporządzań sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji zakładów górniczych oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności Urzędu w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu,


Warunki pracy

- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa),
- praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,
- budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - KIE/I/B/2/B".
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wymagań dodatkowych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 200 1773Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
(powyżej 2 lat pracy) w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne lub w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym lub w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności budowlano-montażowej lub budowlanej lub w urzędach organów administracji publicznej w odpowiedniej dla stanowiska specjalności,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane oraz stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności budowlanej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi i Prawa wodnego
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub wykonywanie czynności w wyższym dozorze dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalnośći budowlanej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzających uprawnienia budowlane oraz stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności budowlanej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach - sekretariat pok. 208
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry