Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/09/2021.

inspektor zakładów górniczych

Gdańsk, pomorskie

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor zakładów górniczych do spraw ochrony środowiska - geologii w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gdańsku

80-435 Gdańsk ul. Biała 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole w zakresie ochrony środowiska oraz geologicznym, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, dokonuje oceny wpływu działalności górniczej na środowisko, kontroluje sporządzanie i aktualizację dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geologicznych oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami,
 • analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie ochrony środowiska oraz geologicznym w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, w celu przygotowania projektu stanowiska dyrektora Urzędu w tym zakresie,
 • prowadzi sprawy związane z udostępnianiem danych i materiałów dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie, w celu realizacji zadań Urzędu,
 • dokonuje analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów postanowień i stanowisk dyrektora Urzędu,
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowuje, w rocznym horyzoncie czasowym, projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i odpowiednią ewidencję, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu,
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.


Warunki pracy


 • praca w terenie,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),

 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,

 • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,

 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,

 • częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych,

 • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,

 • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - GDA/I/OŚ-G". W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub droga elektroniczną. 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 58) 340 07 30.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kształtowania środowiska, geologii, biologii lub chemii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności ochrona środowiska lub geologicznej lub w podmiocie wykonującym działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze w specjalności ochrona środowiska lub geologicznej lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalności ochrona środowiska lub geologicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności ochrona środowiska lub geologicznej


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska lub geologii lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska lub geologii lub 2 lata pracy w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności ochrona środowiska lub geologii
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa ochrony środowiska i przepisów ochrony środowiska w zakresie zadań realizowanych przez Urząd
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska lub geologicznej lub stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego lub stwierdzone kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznej złóż kopalin


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska lub geologii lub potwierdzających wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska lub geologii lub 2 lata pracy w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności ochrona środowiska lub geologii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska lub geologicznej lub stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego lub stwierdzone kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznej złóż kopalin

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry