Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie rozliczeń programów lokalnych oraz wniosków na realizację zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, zawartych w sprawozdaniach przedkładanych przez Uczestników Programu,
 • obsługiwanie procesu podpisywania oraz aneksowania i ewentualnego rozwiązywania umów oraz porozumień na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020,
 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w Instytucji Zarządzającej i Instytucjach Pośredniczących Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), służących sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, w tym stosowania przez instytucję kontrolowaną obowiązujących procedur,
 • obsługiwanie procesu naboru, weryfikacji i oceny programów lokalnych oraz wniosków na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020,
 • weryfikowanie informacji i dokumentów pozyskanych w związku z udziałem przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz pracach komisji oceny projektów w ramach RPO WD 2014-2020,
 • przeprowadzanie wizyt monitoringowych z realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 oraz w przypadku wydania rekomendacji stanowiących wynik przeprowadzonych czynności monitoringowych wizyt następczych,
 • analizowanie informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WD 2014-2020 oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji i dokumentów w tym zakresie.


Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3153,37-4589,15 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-67-54.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o językach regionalnych
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • znajomość wytycznych w zakresie desygnacji na lata 2014-2020
 • znajomość uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • List motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze
  • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Organizacji i Rozwoju
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  Dokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej OR/DD/01/05/2020”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry