Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw wstępnej analizy wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z weryfikacją wniosków o legalizację zatrudnienia i pobytu złożonych przez cudzoziemca lub pracodawcę. Analizowanie dokumentów dołączonych do wniosków oraz ustalenie przesłanek do wszczęcia postępowania administracyjnego w celu zalegalizowania zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terenie RP.
 • Przygotowywanie projektów pism, zawiadomień, wezwań, decyzji oraz decyzji dotyczących odmowy wszczęcia postępowania, występowanie do właściwych organów o opinie w sprawach cudzoziemców w celu wydania rozstrzygnięcia sprawy.
 • Wykonywanie czynności technicznych polegających na: przygotowywaniu dokumentacji w sprawach cudzoziemców, w tym zakładanie akt sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przyporządkowanie do akt wpływającej dokumentacji uzupełniającej.
 • Aktualizacja danych wprowadzonych do systemów informatycznych ZC, Chronos, Pobyt. oraz rejestrowanie wniosków w systemie Pobyt.
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt prowadzonych spraw do archiwum zakładowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.


Warunki pracy

• Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
• Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
• Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• W budynku winda, architektoniczne bariery w postaci schodów między kondygnacjami, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji,
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy oraz inne urządzenia biurowe - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
• Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej - praca z dokumentami


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 542.

Pracownikom oferujemy:
• terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto ok. 37 200 zł rocznie
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• praca w korpusie służby cywilnej
• dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od oceny półrocznej
• fundusz socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.
• możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych
• dogodne i elastyczne godziny pracy
• możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
• szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego
• możliwość awansu poziomego i pionowego
• możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie -
do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia
i wynagrodzenia)
• możliwość refundacji części kosztów za studia i kursy językowe

REKRUTACJA:
1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
• Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
• Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
• Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”,
• Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
• Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
• Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
• Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
• Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr
w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
1) Test wiedzy
2) Rozmowa kwalifikacyjna
5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
• Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem
• Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub w obszarze stosowania prawa w praktyce

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o cudzoziemcach, o ochronie danych osobowych
 • odporność na stres
 • umiejętność nawiązania kontaktu z klientami, w tym nie znającymi dobrze języka polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • spostrzegawczość
 • systematyczność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność w pracy w zespole
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 14”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry