Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli jednostek wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej,
 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez jednostki samorządu powiatowego oraz podmioty niepubliczne realizujące zadania na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządu powiatowego,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek podlegających kontroli oraz pism interwencyjnych w ramach zadań stanowiska,
 • opracowywanie i sporządzanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem Statystycznej Aplikacji Centralnej oraz opracowywanie informacji i danych dotyczących realizowania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • opracowywanie projektów zezwoleń na umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, zezwoleń na umieszczenie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 45 w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz zezwoleń na przyjęcie kolejnego dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w przypadku gdy dziecko lub osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, zostały umieszczone w: domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym,
 • opracowywanie projektów decyzji dot. wydawania lub cofania zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz projektów decyzji dot. wyrażenia zgody na likwidację ww. placówek,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dot. kar pieniężnych za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz za wykonywanie zadań placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub ośrodka adopcyjnego bez zezwolenia odpowiednio wójta, starosty albo Wojewody lub bez zlecenia odpowiednio wójta, starosty albo marszałka województwa.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         obsługa klientów zewnętrznych i przeprowadzanie kontroli.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Planowany termin zatrudnienia: marzec 2021 r.


 


List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a  numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.


 


Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.


 


Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.


 


Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.


 


Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.


 


Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/,                     w załącznikach do oferty.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe II stopnia (tytuł zawodowy magistra) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo ukończenie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, o pomocy społecznej, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia i syntezy,
 • umiejętność przekonywania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługiwania specjalistycznej aplikacji komputerowej CAS.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-09
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
  Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105 (na czas pandemii Punkt Obsługi Klienta)
  20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry