Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw współpracy krajowej i zagranicznej i współpracy z instytucjami w Oddziale ds. Obsługi Protokolarnej i Współpracy z Instytucjami w Biurze Wojewody

Kraków ul. Basztowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań związanych z organizacją świąt i uroczystości państwowych, rocznic, wydarzeń historycznych i innych wydarzeń o uroczystym, patriotycznym, a także wojskowym charakterze z udziałem Wojewody i Wicewojewodów, przygotowywanie materiałów związanych z wizytami delegacji oficjalnych, współkoordynowanie zadań Wydziałów w dziedzinie kontaktów międzynarodowych
 • Zbieranie i opracowywanie materiałów do wystąpień okolicznościowych i referatów Wojewody Małopolskiego i Wicewojewodów, w tym przygotowywanie listów okolicznościowych, tez wystąpień oraz odpowiedzi na zaproszenia i materiałów związanych z udziałem w uroczystościach z okazji świąt państwowych, rocznic oraz wizyt delegacji oficjalnych
 • Organizowanie i realizowanie konferencji, zjazdów i spotkań organizowanych przez Wojewodę i Wicewojewodów oraz przez Biuro Wojewody, w tym przygotowywanie materiałów, obsługa merytoryczna i organizacyjna poszczególnych inicjatyw, a także przygotowywanie rekomendacji dotyczących uroczystości odbywających się na terenie województwa małopolskiego dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Prowadzenie obsługi organizacyjnej i protokolarnej oficjalnych wizyt delegacji krajowych i zagranicznych przybywających do województwa małopolskiego oraz innych podmiotów w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej Wojewody i Wicewojewodów oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • Rozpatrywanie wniosków o nadanie patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym Wojewody Małopolskiego, w tym współpracowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie wspólnie podejmowanych inicjatyw i realizowanych projektów
 • Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz pracowników MUW w zakresie rezerwacji biletów, hoteli, wyliczania diet, przyjmowania sprawozdań i rozliczania delegacji zagranicznych
 • Prowadzenie cyklicznej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania inicjatyw samorządowych oraz nowych rozwiązań korzystnych dla województwa małopolskiego, w celu promocji i upowszechniania programów rządowych i wsparcia pracy Wojewody Małopolskiego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • Wykonywanie roboczych tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka obcego


Warunki pracy

Praca w terenie, nietypowe godziny pracy w tym dyżury także w soboty, niedziele i święta, wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych delegacji krajowych i zagranicznych. Wysiłek fizyczny związany między innymi z obsługą logistyczną uroczystości związanych z dostarczaniem wieńców, flag, upominków we wskazane miejsca.

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
- regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
- bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w aktywnościach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych), dopłatę do kart sportowych,
- parking dla rowerów,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,329329,2020.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w komórce zajmującej się współpracą zagraniczną lub w komórce zajmującej się planowaniem, organizacją i zarządzaniem projektem eventowym- potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie bardzo dobrym (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej i zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • wiedza ogólna z zakresu historii, stosunków międzynarodowych
 • umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny, dobierania stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do odbiorcy
 • umiejętność pozyskiwania i przetwarzania informacji
 • umiejętność pracy na komputerze
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy własnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry