Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Oddziale Pomocy Środowiskowej w Wydziale Polityki Społecznej

Kraków ul. Basztowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań wynikających z rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 11 w związku z art. 34 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w zakresie działań Oddziału, w szczególności poprzez prowadzenie spraw związanych z naborem i weryfikacją wniosków jednostek samorządu terytorialnego do programów rządowych i resortowymi, obejmującymi realizację zadań własnych samorządów w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. Sporządzanie listy rekomendowanych wniosków do ministerstwa
 • Sporządzanie wzorów umów o dotację, a następnie projektów umów z jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie obowiązującego wzoru o przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań określonych w rocznym planie działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, celem przekazania środków finansowych do JST
 • Prowadzenie stałego monitoringu realizacji umów oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań, których dotyczą oraz wykorzystania środków finansowych. Nadzorowanie terminowości składania sprawozdań przez jednostki samorządu terytorialnego w celu sporządzenia zbiorczych sprawozdań oraz rozliczeń w zakresie finansowym i rzeczowym. Ocenianie, analizowanie oraz interpretacja danych zamieszczonych w sprawozdaniach
 • Realizowanie pozostałych zadań mających na celu budowanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz promowanie i wspieranie ww. systemu i innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze
 • Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie sprawozdawczości. Współpracowanie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego
 • Uczestniczenie w tworzeniu planu kontroli jednostek realizujących zadania z obszaru pomocy społecznej. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Oddziału


Warunki pracy

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunku: prawo, ekonomia, zarządzanie i marketing, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z pomocą społeczną - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość przepisów ustaw: o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o finansach publicznych
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz struktur administracji publicznej w Polsce
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (programy Microsoft Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku pod presją czasu oraz w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • obiektywizm
 • komunikatywność, asertywność
 • kreatywność
 • sumienność
 • zdyscyplinowanie


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry