Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji w Wydziale Infrastruktury

Kraków ul. Basztowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub wykonanie robót budowlanych wraz z wstępną analizą w zakresie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w celu ich wydania inwestorowi (jako organ pierwszej instancji) – z wyłączeniem linii kolejowych, gazociągów i sieci przesyłowych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyjęcia zgłoszeń budowy, rozbiórki, wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (jako organ pierwszej instancji) w celu potwierdzenia zgodności z prawem rozpoczynanych robót budowlanych
 • Prowadzenie spraw związanych z ponownym przeprowadzaniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko w sprawach prowadzonych w Oddziale oraz związanych z dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie zawartych w dokumentach będących w posiadaniu Oddziału, w tym zakresie przygotowywanie projektów pism, obwieszczeń i współpraca z pozostałymi stanowiskami w celu realizacji przez Oddział obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska i udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych jako organ pierwszej instancji w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich, samodzielne rozpatrywanie złożonych wniosków, przyjmowanie odpowiedniego trybu postępowania, identyfikowanie występujących problemów i proponowanie sposobu rozstrzygnięcia kwestii spornych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w ww. sprawach
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie postanowień w sprawach udzielenia zgody na odstępstwa w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie postanowień w sprawach udzielenia zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, po uzyskaniu upoważnienia ministra oraz na odstępstwa od warunków usytuowania budynków lub budowli oraz wykonywania robót ziemnych, w celu ich wydania inwestorowi (jako organ pierwszej instancji)


Warunki pracy

Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, pracą pod presją czasu (kary finansowe dla organu za niedotrzymanie terminu) 2. trudności związane z analizowaniem złożonej dokumentacji technicznej (specjalistyczna tematyka, obszerne opracowania, duże rozmiary map)
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna lub ochrona (inżynieria) środowiska

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji architektoniczno- budowlanej lub w projektowaniu (w zakresie architektury, budownictwa, inżynierii) – potwierdzony kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła znajomość prawa budowlanego, ustawy o transporcie kolejowym, z których wynika właściwość wojewody jako organu I instancji architektoniczno-budowlanej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość przepisów z zakresu dostępu do informacji publicznej, znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • wiedza techniczna z zakresu projektowania budowlanego
 • umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność
 • kreatywność
 • asertywność
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry