Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/11/2018.

inspektor wojewódzki

Kraków, małopolskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

Kraków, ul. Basztowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie usług cateringowych dla potrzeb Wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych jednostek administracji publicznej, w tym m.in. prowadzenie korespondencji z wydziałami merytorycznymi, przeprowadzanie rozeznania rynku, dokonywanie wyboru najkorzystniejszej oferty, przygotowywanie zleceń do firm zewnętrznych, weryfikowanie i opisywanie merytoryczne faktur za realizację usługi
 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi zakupami drobnego wyposażenia teleinformatycznego oraz gospodarczo-technicznego, w tym ustalanie zasadności zgłaszanych potrzeb, zlecanie firmom zewnętrznym zamówienia na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku, weryfikowanie i opisywanie faktur w zakresie realizowanych zadań celem zabezpieczenia niezbędnego wyposażenia dla pracowników Urzędu oraz sprawnego usuwania zgłaszanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektów MUW
 • Administrowanie salami konferencyjnymi Urzędu oraz organizowanie i koordynowanie sprawami dotyczącymi najmu sal konferencyjnych w budynkach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak i w innych obiektach
 • Współkoordynowanie prac pracowników technicznych (hydraulik, elektryk, ślusarz)
 • Realizowanie zadań w zakresie aranżacji wnętrz w budynkach Urzędu, organizacji wystaw, ekspozycji, wywieszania plakatów informacyjnych, uczestniczenie i koordynowanie prac związanych z dekorowaniem Urzędu podczas świąt stałych i okolicznościowych
 • Współpracowanie z Oddziałem Planowania, Inwestycji i Projektów oraz Oddziałem Księgowości i Sprawozdawczości w obszarze planowania i realizacji wydatków budżetowych w rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie związanych z zakupami wyposażenia i usług w zakresie objętym zadaniami stanowiska, w tym również na bieżąco monitorowanie poziomu środków zaangażowanych w zawartych umowach dotyczących zlecanych przez pracownika zakupów


Warunki pracy

zagrożenie korupcją

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie: 2000 - 2600 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw,m,294303,2017.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej- potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych i finansów publicznych
 • znajomość struktur administracji publicznej, przepisów o służbie cywilnej i kpa
 • obsługa komputera, znajomość programów MS Office Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry