Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje składane przez jednostki samorządu terytorialnego wnioski o dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 • Weryfikuje straty w mieniu jednostek samorządu terytorialnego powstałe w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
 • Udziela wnioskodawcom (jednostkom samorządu terytorialnego) instruktażu i wytycznych celem właściwego skompletowania niezbędnej dokumentacji oraz prawidłowego sporządzenia wniosków dotacyjnych przez te jednostki.
 • Weryfikuje dostarczane przez jednostki samorządu terytorialnego rozliczenia finansowe w zakresie środków przekazanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 • Opracowuje i aktualizuje wojewódzki plan zarządzania kryzysowego i inne dokumenty z nim związane.
 • Sporządza sprawozdania i informacje okresowe celem dostarczenia Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji danych dotyczących środków finansowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 • Planuje działania na rzecz ochrony infrastruktury (obiekty i systemy niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów administracji publicznej) oraz ludności celem przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych.


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.


Praca na tym stanowisku wiąże się z codziennym kontaktem z klientem, głównie zewnętrznym – z jednostkami samorządu terytorialnego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestnikami systemu zarządzania kryzysowego. Praca w terenie oraz nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury) związane z weryfikacją strat w mieniu jednostek samorządu terytorialnego, zagrożenie korupcją.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego, a dodatkowo do dokumentów potwierdzających wykształcenie dołącz potwierdzenie ich równoważności z odpowiednim polskim dyplomem/świadectwem

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznieWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne lub wyższe na kierunku budownictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym lub/i przeprowadzaniem kontroli
w jednostkach sektora finansów publicznych lub/i realizacją inwestycji budowlanych lub/i prowadzeniem nadzoru budowlanego lub/i dysponowaniem środkami z budżetu państwa na zdarzenia związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego lub wyższego na kierunku budownictwo


pozostałe wymagania niezbędne:

 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych (Dział I-IV), o finansach publicznych (Dział I, III, V), Prawo budowlane (Rozdział 1, 3-8)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25
  40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych"
  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  24/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi