Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Nadzoru Prawnego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawuje nadzór nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz innych podmiotów, aby ocenić legalność uchwał i zarządzeń wydawanych przez te organy.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące naruszeń przez osoby pełniące funkcje publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich związkach „przepisów antykorupcyjnych”, aby ewentualnie stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego lub wójta.
 • Prowadzi postępowania odwoławcze oraz zażaleniowe od decyzji wydanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, aby przygotować decyzje Wojewody Śląskiego jako organu II instancji w sprawach dotyczących zwrotu gminom utraconych dochodów.
 • Prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad działalnością związków spółek wodnych i związków wałowych (w tym m.in. wydaje decyzje w sprawach zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia statutów związkowych), aby ocenić legalność ich funkcjonowania.
 • Prowadzi sprawy związane z wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów osób pełniących funkcje organów jednostek samorządu terytorialnego, aby zapewnić ciągłość działalności organu.
 • Prowadzi sprawy związane z ustanowieniem zarządu komisarycznego w jednostkach samorządu terytorialnego, aby przygotować wnioski o ustanowienie komisarza rządowego.
 • Uzgadnia projekty statutów związków międzygminnych, związków powiatów, związków powiatowo – gminnych oraz zmian statutów tych związków, aby zapewnić zgodność ich zapisów z prawem oraz umożliwić przekazanie ich do właściwego ministra.
 • Prowadzi sprawy z zakresu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (WSA i NSA).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do Urzędu

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznieWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych ze sporządzaniem umów, pism procesowych, rozstrzygnięć, opinii prawnych, decyzji administracyjnych lub/i występowaniem przed sądami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych
 • umiejętność redagowania pism
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o regionalnych izbach obrachunkowych (rozdział 1 oraz 2), o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@katowice.uw.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 74781/ 22.02.2021
  lub w formie papierowej na adres:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25
  40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego”
  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP.
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry