Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole celem oceny poprawności, zgodności z prawem oraz wymaganym standardem realizowania zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz podmioty niepubliczne oraz celem zapewnienia ich wymaganej jakości.
 • Przeprowadza kontrole celem oceny jakości działalności oraz świadczonych usług przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej a także zgodności zatrudniania w tych jednostkach pracowników z kwalifikacjami wymaganymi przepisami prawa.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interwencje związane z udzielaniem pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • Przygotowuje opinie dotyczące zasadności skarg i wniosków w sprawach z zakresu środowiskowej pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Udziela klientom informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, dostępnych w ramach systemu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielanych przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.
 • Sporządza analizy, sprawozdania i opracowania z zakresu działań obejmujących system pomocy społecznej oraz system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu konkursów ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programów rządowych.
 • Uczestniczy w działaniach związanych z obszarem pomocy humanitarnej.


Warunki pracy

Budynek bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Praca w terenie – kontrole w jednostkach, których siedziby mogą posiadać bariery architektoniczne. Dojazd komunikacją publiczną. Obsługa klientów zewnętrznych. Dyżury i dyspozycyjność w sytuacjach zdarzeń kryzysowych i klęsk poza wyznaczonymi godzinami pracy i w dni wolne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu

 • załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznieWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe mgr na kierunku: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne lub wyższe mgr na kierunku: administracja, ekonomia, praca socjalna, zarządzanie lub marketing oraz studia podyplomowe w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujących w ramach systemu pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej lub co najmniej 3 lata stażu pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej i 3 lata stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub co najmniej 3 lata stażu pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej oraz ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin lub co najmniej 3 lata stażu pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej oraz ukończona specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie


pozostałe wymagania niezbędne:

 • przeszkolenie: ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin lub ukończona specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie w przypadku nieposiadania 3 lat stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraz z rozporządzeniami do tej ustawy w sprawie: procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej wraz z rozporządzeniami do tej ustawy w sprawie: rodzinnego wywiadu środowiskowego, nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szczególne uprawnienia: ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej”. Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP. Dodatkowo przy wejściu do budynku udostępniono skrzynkę podawczą.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry