Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw gospodarki wodnej i aktów prawa miejscowego w gospodarce wodnej w Wydziale Infrastruktury


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty aktów prawa miejscowego (rozporządzeń Wojewody Śląskiego) związanych z ustanowieniem: stref ochronnych ujęć wody, obszaru ochronnego oraz przyjęcia planu utrzymania wód.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych stwierdzających i potwierdzających reprezentację Skarbu Państwa (SP) oraz wykonywanie praw właścicielskich SP.
 • Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem analiz ryzyka przeprowadzanych przez właścicieli ujęć wodnych.
 • Prowadzi rejestry i zbiory w zakresie stref ochronnych oraz obszarów ochronnych.
 • Sporządza roczne sprawozdania oceniające stopień realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz planach zarządzania ryzykiem powodziowym.
 • Uzgadnia projekt planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza przygotowanego przez Wody Polskie (sporządza opinię).
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach przejścia urządzeń wodnych lub ich części na własność właściciela wód oraz w sprawach odszkodowań jeżeli szkoda nie jest następstwem wykonywania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego na żądanie poszkodowanego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące ustalania wysokości i rodzaju świadczeń oraz terminów ich spełnienia ponoszonych na rzecz związków spółek wodnych przez podmioty określone w art. 454 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Zagrożenie korupcją. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz - uczestnictwo w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Udział w spotkaniach/konferencjach z przedstawicielami Wód Polskich, resortowych ministerstw czy innych urzędów wojewódzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do Urzędu

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznieWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub wyższe na kierunku lub o specjalności: inżynieria i gospodarka wodna lub ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub geologia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych z realizowaniem zadań z zakresu gospodarki wodnej lub ochrony środowiska lub z tworzeniem dokumentacji geologicznej lub/i hydrogeologicznej lub ze sporządzaniem wniosków o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody lub na stanowiskach związanych z tworzeniem aktów prawa miejscowego lub w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo wodne
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dział II), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzenia PRM ws. trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej
 • znajomość rozporządzenia PRM w sprawie ,,zasad techniki prawodawczej”
 • myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. gospodarki wodnej i aktów prawa miejscowego w gospodarce wodnej w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25
  40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. gospodarki wodnej i aktów prawa miejscowego w gospodarce wodnej”
  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP.
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry