Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw rolnictwa i gospodarki wodnej w Wydziale Infrastruktury

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji celem przygotowania projektów decyzji stwierdzających i potwierdzających reprezentację Skarbu Państwa (SP) oraz wykonywanie praw właścicielskich SP oraz umożliwienia wpisów w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody Śląskiego ws. powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej będących skutkiem wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych celem umożliwienia prac tej komisji.
 • Potwierdzanie na protokołach wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, które powstały w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w celu umożliwienia poszkodowanym skorzystania z pomocy mającej na celu wznowienie produkcji.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem przygotowania projektów decyzji stwierdzających przejście urządzeń wodnych lub ich części na własność właściciela wód.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem przygotowania projektów decyzji w sprawie odszkodowania, jeżeli szkoda nie jest następstwem wykonywania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego na żądanie poszkodowanego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem przygotowania projektów decyzji ustalających wysokość i rodzaj świadczeń oraz terminy ich spełnienia ponoszonych na rzecz związków spółek wodnych przez podmioty określone w art. 454 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.
 • Koordynowanie procesu uzgadniania w Urzędzie projektów aktów prawnych przygotowywanych przez organy rządowej administracji zespolonej pod podpis Wojewody, w tym w szczególności rozporządzeń z zakresu ochrony roślin, ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz kontroli pasz celem weryfikacji tych aktów pod kątem formalnym i prawnym oraz ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
• nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
• elastyczny czas pracy
• perspektywę rozwoju zawodowego
• udział w szkoleniach/kursach
• pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• dofinansowanie do zakupu okularów
• na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy, kiosk oaz bankomat
• siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne: z jednostkami samorządu terytorialnego, z pracownikami Wód Polskich, z producentami rolnymi, pracownikami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego, pracownikami Ministerstwa Żeglugi. Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, wyjazdy służbowe.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/Wzrory_oswiadczen.html oraz w linku pod ogłoszeniem.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). W przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu.
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796. Przewidywana długość zastępstwa co najmniej do III kwartału 2021 r.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub wyższe na kierunku lub o specjalności: rolnictwo lub zootechnika lub agronomia lub ogrodnictwo lub kształtowanie środowiska lub technika rolnicza i leśna lub ochrona środowiska lub inżynieria środowiska

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na stanowiskach pracy związanych z realizowaniem zadań z zakresu rolnictwa lub gospodarki wodnej lub co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo wodne
 • znajomość rozporządzenia RM ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o paszach, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o nasiennictwie - w zakresie kompetencji wojewody
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. rolnictwa i gospodarki wodnej (na zastępstwo) w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pok. 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. rolnictwa i gospodarki wodnej - na zastępstwo”
  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP lub drogą mailową na adres rekrutacja@katowice.uw.gov.pl – decyduje wówczas data wpływu do urzędu
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/04/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry