Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzania kontroli oraz planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań z wniosków starostów/prezydentów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej o udzielenie zgody na obrót i udostępnianie nieruchomości z zasobu nieruchomości SP w celu przygotowania projektów zarządzeń lub projektu pisma w sprawie odmowy udzielenia zgody.
 • Przeprowadzanie kontroli zewnętrznych w celu obiektywnego zbadania prawidłowości stosowania przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami, planowania i rozliczania otrzymanych dotacji oraz rzetelności i gospodarności prowadzonej działalności w tym obszarze przez starostów/prezydentów miast wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
 • Rozpatrywanie wniosków starostów/prezydentów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w celu przyznania środków na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami, które nie znajdują pokrycia w przyznanej dotacji celowej (w tym realizacja wniosków o środki na zobowiązania SP wynikające z decyzji i wyroków sądowych, w celu wypłaty tych zobowiązań).
 • Planowanie i realizowanie budżetu (w tym w układzie zadaniowym) w zakresie zadań wykonywanych i nadzorowanych przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego celem zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału (w tym na zadania zlecone starostom oraz prezydentom miast na prawach powiatu).
 • Opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej (w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym) celem zaplanowania i zapewnienia środków finansowych na zadania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego oraz zadania zlecone, związane z gospodarką nieruchomościami, realizowane przez powiaty oraz przekazania tych dokumentów do wydziałów Urzędu odpowiedzialnych za ich kompleksowe przygotowanie.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Praca w terenie związana z prowadzonymi kontrolami. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klienta zewnętrznego.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/Wzrory_oswiadczen.html oraz w linku pod ogłoszeniem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom/ kandydatkom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat/ każda kandydatka może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami lub/i z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości lub co najmniej 2 lata w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń wykonawczych do niej
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o kontroli w administracji rządowej, o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office – Word, Excel) na poziomie podstawowym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzania kontroli oraz planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry