Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje wnioski i prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawach: o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, zezwoleń na pracę cudzoziemców, wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń.
 • Przyjmuje wnioski oraz prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 • Realizuje wnioski w sprawach rejestracji pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin
 • Przyjmuje wnioski i prowadzi postępowania administracyjne w I instancji dotyczące przedłużenia wiz Schengen i wiz krajowych cudzoziemcom oraz w sprawach o wydanie cudzoziemcom polskich dokumentów podróży, tymczasowych dokumentów podróży oraz polskich dokumentów tożsamości.
 • Przyjmuje wnioski od cudzoziemców w celu wydania spersonalizowanych kart pobytu czasowego lub stałego.


Warunki pracy

Budynek urzędu w Częstochowie bez barier architektonicznych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne: z klientami Urzędu w celu udzielania informacji, udostępniania akt związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, z organami opiniodawczymi (m.in. funkcjonariusze Policji, Straży granicznej, ABW) w celu pozyskania informacji na temat cudzoziemców, wobec których toczy się postępowanie administracyjne. Praca w terenie: wizje lokalne dotyczące oględzin mieszkań (niejednokrotnie w godzinach popołudniowych). Nietypowe godziny pracy: pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu (wtorek do godz. 18.00). Zagrożenie korupcją.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznieWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języków obcych: angielski lub rosyjski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@katowice.uw.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 71166/18.11.2020
  lub w formie papierowej na adres:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25
  40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP”
  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry