Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli zwierząt w gospodarstwie w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wzajemnej zgodności
 • Sporządzanie protokołów i raportów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli
 • Przeprowadzanie rekontroli w celu usunięcia stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji z zakresu wymogów wzajemnej zgodności
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt
 • Nakładanie i stosowanie sankcji karno-administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy


Warunki pracy

- Praca od poniedziałku do piątku (7.00 - 15.00)
- Praca w biurze przy monitorze komputerowym
- Praca w terenie (przeprowadzanie kontroli gospodarstw na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego)
- Prowadzenie samochodu służbowego
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)
- Kontakt ze zwierzętami i materiałem zakaźnym
- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu, który mieści się na parterze (brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Adres strony urzędu: http://www.piw-czarnkow.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość procedur postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • Znajomość ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Znajomość ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kościuszki 88
  64-700 Czarnków
  ---
  Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.
  Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  ---
  Więcej informacji pod nr tel. 67 255 85 59

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry