Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy
ul. Wesoła 22
87-300 Brodnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej
 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobiegania wystąpieniu, wykrywania i likwidowania ognisk tych chorób.
 • Zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego( zoonoz), lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby.
 • Monitorowanie zakażeń zwierząt.
 • Przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt, oraz podejmowanie działań mających na celu umiejscowienie, zabezpieczenie i likwidację potencjalnych ognisk chorób zakaźnych zwierząt.
 • Organizacja badań kontrolnych zakażeń zwierząt oraz kontrola osób wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania tych badań.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z dochodzeniem epizootycznym.
 • Prowadzenie rejestrów, dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu wykonywanych czynności.
 • Organizowanie i kontrola przeprowadzenia dezynfekcji przy likwidacji ogniska choroby zakaźnej.
 • Ewidencja i analiza wyników badań.
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Ustalenie i prowadzenie terminarza badań, bieżąca analiza wykonania badań. Sprawozdawczość i statystyka w tym zakresie.
 • Uzgadnianie ilości badań w kierunku: gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła z Zakładem Higieny Weterynaryjnej przeprowadzającym badania.
 • Planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
 • Kontrola rachunków pod względem rzeczowym sporządzanych przez lekarzy wyznaczonych za czynności wykonywane na koszt budżetu Państwa. Sprawdzanie ilości wykazanych badań gruźlica, bruceloza, enzootyczna białaczka bydła z dokumentacją badań.
 • Kontrola rachunków wystawianych za czynności wykonywane na koszt budżetu Państwa gruźlica, bruceloza, enzootyczna białaczka bydła, wścieklizna oraz dojazdów do wykonywania tych czynności pod względem merytorycznym.
 • Prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków określonych zakresem czynności.
 • Przestrzeganie przepisów: o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz zachowanie tajemnicy służbowej.


Warunki pracy

Praca w godzinach od 7:30 do 15:30.
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.
Praca w biurze przy komputerze.
Budynek jednopiętrowy, brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
• nagrody jubileuszowe,
• jednozmianowy czas pracy
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane( liczy się data wpływu do inspektoratu).
Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, niezakwalifikowani nie będą powiadomieni ani telefonicznie ani pisemnie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Niezakwalifikowane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej .


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopie świadectw pracy
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • kopia prawa jazdy
  • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy
  ul. Wesoła 22
  87-300 Brodnica
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem : " Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego".

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry