Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków ds. Rejestru zabytków i dokumentacji

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i aktualizacja wojewódzkiego rejestru zabytków
 • prowadzenie zbioru kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych i wprowadzanie stosownych zmian na wniosek właściwych komórek organizacyjnych urzędu
 • prowadzenie ksiąg rejestrowych zabytków woj. opolskiego i uzupełnianie wpisów na podstawie prawomocnych decyzji
 • nadzór nad opracowywaniem, gromadzeniem i udostępnianiem wszystkich rodzajów dokumentacji obiektów zabytkowych
 • prowadzenie archiwum i biblioteki Urzędu
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji dóbr kultury, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji obiektów zabytkowych ze zbiorów Oddziału osobom i instytucjom zewnętrznym
 • przygotowywanie i gromadzenie ewidencji, opracowań i dokumentacji z badań zabytków we współpracy z centralnymi i regionalnymi ośrodkami oraz nadzór nad ich udostępnianiem
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia rejestru i ewidencji zabytków
 • współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innymi instytucjami w zakresie programów i projektów dotyczących ochrony zabytków
 • współpraca z instytucjami, organizacjami oraz właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych w celu pozyskania funduszy na ochronę i promocję zabytków Opolszczyzny


Warunki pracy

praca przy komputerze (monitory ekranowe);
VI piętro, możliwość wjazdu windą;
szerokie drzwi wejściowe do budynku; praca w terenie, wyjazdy służbowe

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 23 września 2019 r.) lub złożyć osobiście w sekretariacie WUOZ pokój nr 619, VI piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy - inspektor ochrony zabytków"
Tylko Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433
W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości, prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń na stronie internetowej: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub http://www.wuozopole.pl;
Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z Kandydatkami/Kandydatami do pracy.
O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu .
Niewykorzystane oferty będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 4 miesięcy od zakończenia naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe historia lub historia sztuki lub zabytkoznawstwo lub archiwistyka

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z wykształceniem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs archiwalny I lub II stopnia
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • studia podyplomowe z zakresu digitalizacji zabytków, dokumentacji itp.
 • znajomość struktury służb konserwatorskich w kraju
 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry