Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radziejowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcyjno - kontrolnych, do postępowań administracyjnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radziejowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlanego
 • przygotowywanie projektów dokumentów: decyzji administracyjnych, postanowień, pism archiwizacja dokumentacji, prowadzenie teczek akt spraw
 • prowadzenie spraw dotyczących: postępowań egzekucyjnych w administracji, ewidencji zawiadomień o rozpoczęciu budowy obiektów budowlanych i oddaniu obiektów do użytkowania, ewidencji kontroli i oględzin, przesyłania odwołań, zażaleń wniesionych na rozstrzygnięcia PINB do organów nadrzędnych wraz z kompletowaniem przesyłanych akt
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu: wydanych decyzji, postanowień, prowadzonych postępowań, wpływu skarg i wniosków
 • uczestniczenie w czynnościach kontrolno – inspekcyjnych
 • obsługa interesantów


Warunki pracy

Praca poza siedziba urzędu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych. Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, polegająca na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism. Bezpośredni kontakt z interesantami, konieczna komunikatywność i odporność na stres. Siedziba znajduje się na drugim piętrze. Brak windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Ogłoszenie dotyczy umowy na zastępstwo.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radziejowie na zastępstwo” do dnia 4 listopada 2019 r. . Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani będą poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji będzie jednoznaczny z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 54 285 35 53 lub 662 003 934 od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 do 15.00

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie wykształcenie średnie techniczne, budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
umiejętność obsługi komputera

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia posiadanych uprawnień budowlanych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry