Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie oględzin i kontroli w zakresie właściwości PINB dot. przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB
 • przygotowywanie projektów pism i rozstrzygnięć administracyjnych z zakresu właściwości nadzoru budowlanego
 • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów dotyczących rozpoczęcia i zakończenia procesu budowlanego oraz prowadzenie postępowań w sprawie dopuszczenia obiektów do użytkowania
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
 • obsługa interesantów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu właściwości PINB


Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu
- praca poza siedzibą urzędu ( czynności inspekcyjno – kontrolne w terenie )
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- praca z wykorzystaniem komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, przyrządów pomiarowych , samochodu służbowego
- oświetlenie sztuczne i naturalne
- praca na wysokości , w narażeniu na niekorzystne czynniki atmosferyczne i stres
- siedziba urzędu w budynku nie przystosowanym do wymogów osób niepełnosprawnych
- praca wymagająca co najmniej dobrej sprawności psychoruchowej.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie jego przeprowadzenia. Brak powiadomienia będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie czytelnie podpisane i opatrzone aktualną datą.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia .....”
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Kandydat/ Kandydatka który wygra konkurs przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i niepodejmowaniu dodatkowego zatrudnienia ( członek korpusu służby cywilnej nie może bez zgody przełożonego wykonywać czynności lub zajęć, które są sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej; nie może także realizować zadań, które podważają zaufanie do służby cywilnej).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( 81 ) 854 54 45.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z budownictwem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do ustawy oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole, w stresie i w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • dyspozycyjność i komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
  ul. Szaniawskiego 64
  21-100 Lubartów

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry